A.G.T.I ဒီပလိုမာ ပုံမှန်သင်တန်း

ကျောင်းဝင်ခွင့် အောင်မြင်သူများ၏ အမည် စာရင်းကို ဘာသာရပ်များအလိုက် ခွဲခြားဖော်ပြပေးထားပါသည်။

အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မန္တလေး)
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွက်
A.G.T.I ဒီပလိုမာ ပုံမှန်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

 

Section A

 

စဉ် အမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် အဘမည် မှတ်ချက်
1 မောင်သက်အောင် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၂၆၄၂၁ ဦးတင့်အောင်  
2 မောင်မင်းကျော်ဇော ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၃၈၁၇ ဦးဖြိုးဝေအောင်  
3 မောင်သီဟဆွေ ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၃၁၀၉ ဦးကျော်ဆွေလင်း  
4 မောင်မျိုးကျော်ကျော် ၉/ပဥလ(နိုင်) ၀၄၉၁၂၀ ဦးခင်ဇော်  
5 မောင်အောင်ငြိမ်းချမ်း ၁၄/မအပ(နိုင်) ၃၆၉၈၁၂ ဦးစိန်မင်း  
6 မဧကရီကျော် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၈၀၅၁၀ ဦကျော်လွင်  
7 မောင်နေလရှိုင်းကို ၉/အမရ(နိုင်) ၁၈၆၃၀၉ ဦခင်မောင်သန်း  
8 မဖူးပွင့်စံ ၉/ပမန(နိုင်) ၂၈၁၄၃၁ ဦးစံမောင်  
9 မဇူးဇူးလိုင် ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၈၂၅၁၅ ဦးမြတ်ကို  
10 မောင်အောင်နိုင်စိုး ၉/မကန(နိုင်) ၁၅၁၆၂၈ ဦးအောင်သိန်း  
11 မောင်ညီညီမင်းနိုင် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၀၇၅၅ ဦးကျော်ဝင်းနိုင်  
12 မောင်စောရန်နိုင် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၃၈၈၃၅ ဦးတင်ထွဋ်ဦး  
13 မောင်အောင်ဇင် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၇၅၈၃၇ ဦးဝင်းမင်းထိုက်  
14 မယဉ်ယဉ်ထွန်း ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၅၆၇၅၆ ဦးတင်ထွန်း  
15 မအိမ့်သွယ်ဦး ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၇၂၆၈ ဦးမြင့်ဇော်ဦး  
16 မနွယ်နွယ်ဝင်း ၉/အမရ(နိုင်) ၁၉၂၆၈၁ ဦးကျော်မင်းထွန်း  
17 မောင်စန်းကိုဝင်း ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၀၂၄၈ ဦးဝင်းဌေး  
18 မောင်ကောင်းပြည့်စံ ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၅၈၇၄၉ ဦးဇော်မြင့်အောင်  
19 မသက်ထားဆွေ ၁/ဗမန(နိုင်) ၁၂၁၈၆၆ ဦးစန်းနိုင်  
20 မသက်ဆုဝေ ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၈၀၈၅၅ ဦးကျော်ဝဏ္ဏ  
21 မောင်သန့်ဇင်ထွန်း ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၈၈၆၀၁ ဦးအနီးလ်ကူးမာရ်  
22 မောင်ပြည့်စုံမှူး ၁၂/သဃက(နိုင်) ၁၉၃၆၅၅ ဦးကျော်ကျော်  
23 မခိုင်ဆုရည်လင်း ၉/မထလ(နိုင်) ၃၄၈၉၂၂ ဦးကျော်စိုးးမိုး  
24 မောင်သွင်ထူးအောင် ၉/မသန(နိုင်) ၁၉၄၁၃၅ ဦးမြင့်ဇော်  
25 မောင်အောင်သူဝင်း ၅/ပလန(နိုင်) ၁၀၂၀၉၂ ဦးကျော်အောင်  
26 မယွန်းနဒီထက် ၉/မဥလ(နိုင်) ၀၇၈၅၄၆ ဦးဝင်းမြင့်  
27 မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၀၉၆၉ ဦးတင်ပြေ့  
28 မအိမ့်ရွှေဇင်မြင့်မြတ် ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၈၇၁၀၈ ဦးမြင့်နိုင်  
29 မောင်ရဲမောင်မောင်ဦး ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၃၄၀၅ ဦးကျော်မိုးလွင်  
30 မောင်မျိုးသူရဇော် ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၈၁၃၃ ဦးခင်ဇော်  
31 မောင်အောင်ပြည့်စုံ ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၅၇၅၁၃ ဦးမျိုးကိုကို  
32 မောင်ဘုန်းကျော်သူ ၅/ရဥန(နိုင်) ၁၂၃၈၃၀ ဦးအောင်ခိုင်ဌေး  
33 မောင်သုတညီညီ ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၀၂၄၅ ဦးဝေနိုင်ဖြိုး  
34 မောင်ဇော်မျိုးခန့် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၀၂၁၄ ဦးဇော်နိုင်ထွန်း  
35 မအေမီမျိုးအောင် လျှောက်ထားဆဲ ဦးမျိုးအောင်  
36 မောင်တိုးခန့်အောင် ၉/ပသက(နိုင်) ၁၆၄၈၅၀ ဦးဝင်းကျော်ဦး  
37 မောင်ရာဇာအောင် ၉/မကန(နိုင်) ၁၆၆၄၃၅ ဦးသန်းမြင့်  
38 မောင်ခန့်ကိုကိုလွင် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၄၅၇၅၀ ဦးအောင်လွင်  
39 မောင်စိုင်းအောင်နေဦး ၁/ကမန(နိုင်) ၀၅၅၆၈၁ ဦးဝေလွင်  
40 မောင်ရာဇာဝင်း ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၇၄၂၅ ဦးဘိုးစန်း  
41 မောင်ဝေယံထက် ၉/စကန(နိုင်) ၃၀၀၀၂၆ ဦးမောင်မောင်ထွန်း  
42 မောင်ခန့်ဇော် ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၅၉၂၇၇ ဦးစိုးမြင့်  
43 မမေသင်းခိုင် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၅၉၆၂၄ ဦးသန်းစိုး  

 

Section B

 

စဉ် အမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် အဘမည် မှတ်ချက်
1 မသွယ်သွယ်ထွန်း ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၈၁၄၃၈ ဦးသန်းထွန်း  
2 မအင်ကြင်းခိုင် ၉/ပဗသ(နိုင်) ၀၁၄၂၅၁ ဦးမျိုးမင်းဦး  
3 မောင်ဇင်ယံ လျှောက်ထားဆဲ ဦးဒါဝတ်  
4 မောင်ထက်အာကာလင်း ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၅၅၂၂ ဦးထွန်းလင်းကြည်  
5 မောင်မင်းအောင်စံ ၉/ပမန(နိုင်) ၂၈၈၁၃၄ ဦးမြင့်ဦး  
6 မစုလဲ့ဝေ ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၅၁၅၉၉ ဦးသန်းနိုင်  
7 မောင်ကောင်းပြည့်စုံ ၅/ဝသန(နိုင်) ၀၇၀၁၀၉၈ ဦးလင်းထိန်ဦး  
8 မသင်းဦးခိုင် ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၅၀၈၄၇ ဦးမြင့်အောင်  
9 မကေသီမိုး ၁၃/မမတ(နိုင်) ၀၄၅၀၃၀ ဦးစီမောင်  
10 မမေသဲဖြူ ၅/မရန(နိုင်) ၃၀၄၆၅၁ ဦးဝင်း  
11 မစိုးနန္ဒာထွန်း ၉/သစန(နိုင်) ၂၀၄၉၂၉ ဦးသောင်းထိန်  
12 မထားအိရွှန်းလဲ့ လျှောက်ထားဆဲ ဦးတင်ထွန်းအောင်  
13 မောင်ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျော် လျှောက်ထားဆဲ ဦးကျော်ကျော်  
14 မောင်ဟိဏ်းထက် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၆၃၁၈၃ ဦးအောင်လှိုင်မင်း  
15 မောင်ဉက္ကာခွန်းဆင့် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၁၀၆၅ ဦးကျော်ဇေယျ  
16 မောင်ဟိန်းထိုက်ဇော် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၈၄၄၃ ဦးမိုးဇော်  

 

Section A

 

စဉ် အမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် အဘအမည် မှတ်ချက်
1 မောင်ဝေယံမင်းခန့် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၀၈၆၂ ဦးမင်းလွင်  
2 မောင်မင်းကိုနိုင် ၉/ခအဇ(ပြု) ၀၀၀၈၀၆ ဦးAN MAR KUMAR  
3 မောင်ရဲဝင့်အောင် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၈၃၁၈ ဦးအောင်ဝင်းမြင့်  
4 မောင်ရှင်းအောင် ၅/အတန(နိုင်) ၁၀၄၉၃၉ ဦးအောင်ဆန်းဝင်း  
5 မသင်းချယ်ရီနိုင် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၉၈၇၆ ဦးတင်နိုင်အေး  
6 မောင်စည်သူကျော် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၀၉၃၉ ဦးခိုင်ဝင်း  
7 မခင်ကံ့ကော်သုံ ၉/စအဇ(နိုင်) ၀၄၄၃၉၂ ဦးမင်းအောင်သုံ  
8 မရတီကျော့မှူး ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၃၉၀၆၂ ဦးကျော်ကျော်စိုး  
9 မောင်ရဲသုဝေ ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၅၃၂၄၄ ဦးမျိုးမြင့်  
10 မောင်စိုးမင်းထွန်း ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၅၄၂၂၇ ဦးမောင်လှစိုး  
11 မောင်လမင်းသန့် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၉၈၅၃၈ ဦးစိုင်းကျော်ရွှေ  
12 မောင်ခိုင်ထွန်းလွင် ၉/မတရ(နိုင်) ၂၁၃၇၅၂ ဦးခင်မောင်လွင်  
13 မနှင်းနန္ဒာဝေ ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၉၃၀၆ ဦးစိန်ထွေး  
14 မောင်အောင်မင်းခန့် ၉/ပဥလ(နိုင်) ၀၇၇၇၀၆ ဦးသန့်ဇင်အောင်  
15 မောင်စွမ်းထက်ဇင် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၇၉၁၅၀ ဦးကျော်စိ  
16 မယွန်းဝတ်ရည်ဖူး ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၃၈၁၂၇ ဦးအတာဦး  
17 မောင်ကျော်ခန့််ညား ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၂၃၂၁ ဦးကိုကို  
18 မချစ်ဆုဝေ ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၇၃၈၃၈ ဦးဇင်မင်းဦး  
19 မမေသူဝင်း ၉/ပသက(နိုင်) ၁၄၇၉၁၆ ဦးတင်ဝင်း  
20 မဝတ်မှုန်ဦး ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၀၄၇၃ ဦးဇော်ဝင်းနိုင်  
21 မောင်ဇင်လှိုင်ထွန်း ၉/ပမန(နိုင်) ၂၉၁၉၀၇ ဦးဝဏ္ဏအောင်  
22 မောင်ဗိုလ်ဗိုလ်မင်း ၉/ပသက(နိုင်) ၁၆၃၈၉၀ ဦးဌေးမောင်  
23 မဖူးမြတ်မွန် ၈/ပခက(နိုင်) ၃၄၈၆၄၀ ဦးမိုးကျော်ထွန်း  
24 မောင်ကောင်းဆက်ဝင်း ၅/စကန(နိုင်) ၂၇၇၀၄၇ ဦးလှိုင်မိုး  
25 မောင်ကျော်ဆွေဝင်း ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၆၈၀၂ ဦးဝင်းဆွေ  
26 မကြွယ်ကြွယ်စိန် ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၃၅၄၃၈ ဦးတင်ဝင်း  

 

Section B

 

စဉ် အမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် အဘမည် မှတ်ချက်
1 မောင်ဘုန်းပြည့်ဟိန်း ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၇၀၄၀ ဦးသန်းထိုက်  
2 မမေမြတ်နိုးလွင် ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၃၆၂၆၅ ဦးချိုငွေဦး  
3 မောင်အုပ်မှူးဟန် ၉/အမရ(နိုင်) ၁၇၉၈၅၂ ဦးသန့်စင်ဝင်း  
4 မောင်မြတ်နိုးကို ၉/မကရ(နိုင်) ၁၅၈၁၂၁ ဦးကျော်ဝင်း  
5 မောင်ဟိန်းမင်းထက် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၇၁၄၀၀ ဉီးအောင်ကျော်ဇော်  
6 မောင်ဘုန်းမြင့်ကျော် ၉/မတလ(နိုင်) ၃၃၀၅၈၂ ဦးတင်ကျော်ဦး  
7 မောင်ဇင်မင်းထက် ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၂၂၅၉ ဦးနီထွေး  
8 မောင်ကောင်းဇေယျ ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၄၉၅၀ ဦးစန်းဦး  
9 မောင်ဆန်းထူးအောင် ၉/အမရ(နိုင်) ၁၅၉၇၄၀ ဦးမျိုးတင့်  
10 မဇူးဇူးလွင် ၉/မတမ(နိုင်) ၀၆၀၃၉၁ ဦးသန်းလွင်  
11 မောင်ထက်ဝေယံဦး ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၅၃၅၆၇ ဦသိန်းမင်းဦး  
12 မောင်စွမ်းထက်လွင် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၆၇၁၀ ဦးသန်းဦး  
13 မစုပြည့်စုံ ၉/အမရ(နိုင်) ၁၇၆၂၂၄ ဦးဝင်းညွန့်  
14 မောင်နိုင်လင်းအောင် ၅/စကန(နိုင်) ၃၀၂၃၀၅ ဦးသိန်းဦး  
15 မအေးမြတ်မွန် ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၄၈၈၀ ဦးတင်ယု  
16 မောင်အောင်ပြည့်စိုး လျှောက်ထားဆဲ ဦးအောင်သန်းဝင်း  
17 မစန်းယုမော် ၉/အမဇ(နိုင်) ၁၇၆၉၄၁ ဦးပြည့်မောင်  
18 မလင်းလင်းချစ် ၉/မဟမ(နိုင်) ၁၅၅၇၄၀ ဦးကျော်စိုးလင်း  
19 မောင်ရာဇာထွေး ၈/နမန(နိုင်) ၂၁၉၀၃၇ ဦးစိန်ထွေး  
20 မောင်အောင်ကျော်ဇောဟိန်း ၅/မရန(နိုင်) ၂၂၇၃၉၄ ဦးဇော်မင်းဆန်း  
21 မသင်းရနံ့ ၉/ယကခ(နိုင်) ၀၃၂၀၄၂ ဦးအောင်ကျော်ဆန်း  
22 မောင်အောင်ကောင်းဇင် ၅/မရန(နိုင်) ၂၂၇၃၉၄ ဦးနီ  
23 မနွေးနွေးအောင်် ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၃၀၁၄၉ ဦးအောင်ထွန်း  
24 မဇင်လဲ့ဖြူ ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၂၅၄၀ ဦးသိန်းလွင်  
25 မောင်မင်းမြတ်သွေး ၉/အမရ(နိုင်) ၁၆၆၃၄၁ ဦးအောင်မြတ်ထွန်း  
26 မောင်ဝေယံစိုးမြင့် လျှောက်ထားဆဲ ဦးစိုးမြင့်သန်း  
27 မောင်သီဟဇော် လျောက်ထားဆဲ ဦးကျော်ကျော်ဦး  
28 မောင်စိုင်းဆိုင်ဝမ်း ၉/ပကခ(နိုင်) ၁၃၀၆၀၈ ဦးခင်မောင်သန်း  
29 မောင်စွမ်းမင်းမြတ် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၀၁၂၅ ဦးမြတ်ကိုကို  
30 မောင်ကိုကိုမျိုး ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၄၂၆၇ ဦးမျိုးဝေ  
31 မောင်ချမ်းမြေ့ဇော် ၉/မတရ(နိုင်) ၁၇၀၇၄၀ ဦးခင်မောင်အေး  
32 မောင်ထက်ခန့်စိုးမိုး ၅/စကန(နိုင်) ၂၅၉၃၄၅ ဦးကျော်စိုးမိုး  
33 မောင်ဖြိုးသီဟကျော် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၄၉၃၈၉ ဦးသောင်းမြင့်  
34 မောင်ခန့်ကိုကိုမိုး ၅/စကန(နိုင်) ၂၈၇၄၄၁ ဦးအောင်မြတ်မိုး  
35 မောင်ထူးထူးအောင် ၅/စကန(နိုင်) ၂၄၀၉၂၄ ဦးကံလှ  
36 မောင်ကျော်သက်ဝင်း ၅/ကလန(နိုင်) ၀၈၂၅၄၀ ဦးဇော်ဝင်း  
37 မောင်ပြည့်ဖြိုးဦး ၉/မလန(နိုင်) ၁၈၉၃၀၀ ဦးစောဝင်းကြည်  
38 မောင်မျိုးလှိုင်ဦး ၉/ရမသ(နိုင်) ၂၁၄၄၈၄ ဦးဇော်မင်း  
39 မောင်ငြိမ်းချမ်းကို ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၅၀၆၇ ဦးဇင်ကိုလတ်  
40 မခင်မိုးမြင့်ဇော် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၄၅၈၁၅ ဦးခင်ဇော်  

   

 

Section A

 

စဉ် အမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် အဘမည် မှတ်ချက်
1 မောင်ရဲသီဟ ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၄၆၁၂၈ ဦးမျိုးထွန်းလက်  
2 မောင်ဇေခန့် ၉/အမဇ(နိုင်) ၁၅၇၉၈၀ ဦးခင်ဇော်  
3 မောင်ထက်ဖြိုးဝေ ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၇၁၃၈၆ ဦးတင်မောင်ဆွေ  
4 မောင်လွင်မိုးအောင် ၉/အမရ(နိုင်) ၁၆၈၈၇၄ ဦးလှမြင့်  
5 မောင်ဇော်ဝင်းထက် ၉/တသန(နိုင်) ၂၃၆၀၃၈ ဦးဝင်းမြင့်  
6 မောင်ကောင်းချစ်သွေး ၅/စကန(နိုင်) ၂၅၉၇၄၇ ဦးမင်းအောင်  
7 မောင်အောင်ရဲထက် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၇၃၄၈ ဦးခင်မောင်ဇော်  
8 မရတနာလှိုင် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၁၀၈၃ ဦးစိုးမိုးအောင်  
9 မောင်နန်မွမ်းစံ ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၇၆၅၆ ဦးကျင်ခန့်ပေါင်  
10 မောင်သားညီ ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၂၆၈၉ ဦးသန်းထွန်းဝင်း  
11 မောင်ကောင်းထက်ဝေ ၉/အမရ(နိုင်) ၁၆၆၅၉၀ ဦးဆန်းငြိမ်း  
12 မောင်ဟိန်းဇော် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၂၃၁၁ ဦးကျော်ဆင်  
13 မောင်အောင်ဖြိုးသန့် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၉၁၀၂ ဦးအောင်ကြီး  
14 မောင်မြတ်ဘုန်းကျော် ၉/မထလ(နိုင်) ၃၁၉၈၂၉ ဦးကျော်ကျော်  
15 မောင်ထက်ဝေယံ ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၄၆၂၀၀ ဦးကျော်ကျော်ဆန်း  
16 မဆောင်းသဇင်နှင်း ၉/ဝတန(နိုင်) ၂၃၃၈၉၀ ဦးကျော်မြင့်  
17 မောင်ကျော်ဇင်မင်း ၉/ပသက(နိုင်) ၁၅၆၈၆၄ ဦးညွန့်ခင်  
18 မမေမြတ်နိုးရွှေ ၉/ပသက(နိုင်) ၁၇၅၄၇၈ ဦးညွန့်ရွှေ  
19 မောင်သက်ပိုင်စိုး ၁၃/ကလန(နိုင်) ၁၃၁၉၈၉ ဦးသစ်စိုးလတ်  
20 မောင်သန့်ဇင်စိုး ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၂၉၃၈ ဦးလိမ္မော်  
21 မရွှန်းလဲ့မိုး ၉/တတဥ(နိုင်) ၁၅၂၁၇၀ ဦးအောင်မိုးလွင်  
22 မောင်လွင်မင်းခန့် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၈၅၃၄ ဦးတင့်လွင်  
23 မောင်အောင်ဘုန်းမြင့် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၉၇၆၆ ဦးသန်းကျော်ဦး  
24 မောင်မျိုးချစ်ဇော် လျှောက်ထားဆဲ ဦးအောင်မျိုး  
25 မချစ်တုံတုံ ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၆၂၉၂၉ ဦးကျော်ဦး  
26 မောင်ကောင်းခန့်ကျော်စွာ ၉/မတရ(နိုင်) ၁၈၃၅၄၅ ဦးမြင့်ဝမ်း  
27 မောင်ထက်နောင်ဝင်း ၅/စကန(နိုင်) ၂၇၈၉၂၅ ဦးသိန်းဝင်း  
28 မောင်အောင်ကိုကိုမင်း ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၅၅၀၅၀ ဦးကျော်ကျော်ဆန်း  
29 မောင်မိုးဇော်ထက် ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၈၇၅၈၁ ဦးမိုးဖြူအောင်  
30 မောင်သန်းဝင်းဦး ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၇၃၉၁ ဦးဇော်ဇော်  
31 မောင်ကျော်စိုးမိုး ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၇၂၂၂၆ ဦးစိုးမြင့်  
32 မောင်လှိုင်မြင့်ဝင်း ၅/ဆလက(နိုင်) ၁၃၁၀၁၅ ဦးဝင်းဖေ  
33 မောင်ကျော်သူရထွန်း ၅/ကသန(နိုင်) ၁၃၆၀၄၇ ဦးမောင်ချို  
34 မောင်ထက်အောင်ကျော် ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၃၇၈၈၆ ဦးခင်မောင်သန်း  
35 မောင်မျိုးကျော်ဟန် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၅၆၉၂၁ ဦးမောင်မောင်ခိုင်  
36 မောင်သန့်ဇင်စိုး ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၄၅၁၀၇ ဦးကျော်မိုးဌေး  
37 မရတီခိုင်စန်းယု ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၄၈၇၇၁ ဦးစန်းယု  
38 မဆုမြတ်စိုး ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၉၄၄၂ ဦးဉာဏ်စိုး  
39 မသံစဉ်ရဲထွဏ်း ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၃၁၃၁ ဦးစိန်ရဲထွဏ်း  
40 မောင်ကောင်းဆက် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၁၅၈၉ ဦးကျော်စိုးမိုး  
41 မောင်မြတ်ဘုန်းခိုင် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၂၂၀၀ ဦးကျော်မြင့်  
42 မရည်မွန်ဦး ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၆၂၀၅၇ ဦးသိန်းနိုင်  
43 မဟေမှီကျော်မင်း ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၆၀၆၀၂ ဦးကျော်မင်း  
44 မောင်နိုင်လွင်မိုးမြင့် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၇၂၄၁၅ ဦးဆန်းဂျိုက်  

 

Section B

 

စဉ် အမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် အဘမည် မှတ်ချက်
1 မောင်ဖြိုးဝေလင်း ၉/မဟမ(နိုင်) ၁၅၁၉၃၃ ဦးခင်မောင်လင်း  
2 မောင်သန့်ဇင် ၉/မဟရ(နိုင်) ၂၀၂၂၁၂ ဦးမြင့်လွင်  
3 မောင်ရဲဝင်းထွန်း ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၀၄၆၇ ဦးခင်မောင်မြင့်  
4 မောင်သော်ဇင်မင်းခန့် ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၅၄၃၃၆ ဦးရဲလင်းနိုင်  
5 မောင်ဝေမင်းအိမ် ၉/အမဇ(နိုင်) ၁၄၇၄၇၅ ဦးရဲထွန်း  
6 မောင်ခွန်းဆက်နောင် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၀၈၃၁ ဦးမောင်မောင်  
7 မောင်ခန့်မင်းခန့် ၅/ကလတ(နိုင်) ၁၁၈၆၀၀ ဦးကြည်ဝင်း  
8 မောင်ဇွဲသူရည် လျှောက်ထားဆဲ ဦးမူဆီအေး  
9 မောင်အောင်ကျော်စိုး ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၆၅၀၂၆ ဦးထွန်းအောင်  
10 မောင်ဝေယံ ၉/ခအဇ(နိုင်)၀၄၇၈၈၀ ဦးဝင်းတင်  
11 မောင်သံစဉ်နိုင်း ၅/စကန(နိုင်) ၂၆၈၄၀၉ ဦးညွန့်ဝင်း  
12 မောင်အောင်မျိုးကျော် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၃၉၂၇၈ ဦးခင်မောင်ဌေး  
13 မောင်ဟန်ငြိမ်း ၅/စတန(နိုင်) ၂၆၀၈၅၈ ဦးကျော်မျိုးခန့်  
14 မောင်ရန်နိုင်ထွန်း ၉/ငဇန(နိုင်) ၁၃၈၃၆၄ ဦးသောင်းထွန်း  
15 မသီတာလှိုင် ၅/စကန(နိုင်) ၃၁၁၃၃၃ ဦးခင်မောင်ရင်  
16 မဖူးမြင့်မြတ်ဗိုလ် ၉/အမဇ(နိုင်) ၁၆၀၉၉၃ ဦးမျိုးနိုင်  
17 မောင်အောင်ချမ်းငြိမ်း ၉/အမရ(နိုင်) ၁၆၇၈၆၆ ဦးဝင်းမြင့်  
18 မောင်ဘုန်းသူရကို ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၀၆၁၀ ဦးအေးကို  
19 မောင်ရဲမြတ်အောင် ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၄၆၀၃၆ ဦးကိုကိုမောင််  
20 မောင်မင်းဆက်အောင် ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၉၂၇၀၀ ဦးမင်းသန်းဦး  
21 မောင်ထက်အောင်ရှိုင်း ၉/အမရ(နိုင်) ၁၆၈၉၅၀ ဦးစန်းဇော်ဦး  
22 မောင်ဇင်မင်းထွေး လျှောက်ထားဆဲ ဦးခင်မောင်ထွေး  
23 မောင်ရဲမာန် ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၃၃၈၀၀ ဦးစန်းဝင်း  
24 မအေးသန္တာထွန်း ၅/စကန(နိုင်) ၂၅၉၈၁၉ ဦးစိုင်စည်ဝမ်း  
25 မောင်ရဲဇာနည်မျိုး ၉/စကတ(နိုင်) ၁၃၅၁၃၈ ဦးမျိုးမင်းထွန်း  

 

Section A

 

စဉ် အမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် အဘမည် မှတ်ချက်
1 မောင်စိုင်းအုပ်ခေး ၁၃/ကမန(နိုင်) ၁၄၀၀၈၂ ဦးစိုင်းရွှေဘ  
2 မောင်ဟိန်းထက်အောင်(၁) ၉/မဟမ(နိုင်) ၁၄၃၆၁၄ ဦးတင်ထွဋ်အောင်  
3 မောင်ပိုင်ဇေမင်းခန့် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၁၅၇၅၅၆ ဦးမောင်မောင်လွင်  
4 မထက်ထက်ဝေ ၅/ဝသန(နိုင်) ၀၆၄၈၆၇ ဦးဝင်းနိုင်  
5 မောင်ပိုင်စိုးသူ ၉/တတဥ(နိုင်) ၁၃၈၇၂၅ ဦးဝင်းနိုင်ထွန်း  
6 မောင်ဟိန်းထက်အောင်(၂) ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၄၄၅၀၄ ဦးညွန့်ဝေ  
7 မောင်ဖုန်းမြင့်မင်းထွဋ် ၉/မကန(နိုင်) ၁၅၄၃၂၁ ဦးမျိုးမင်းထွဋ်  
8 မောင်မျိုးပိုင်ခန့် ၉/ပသက(နိုင်) ၁၄၄၃၀၇ ဦးလှဌေး  
9 မောင်လွင်ကိုကို ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၂၄၄၂ ဦးဇော်လွင်  
10 မောင်ကျော်စိုးဝေ ၁၃/လရန(နိုင်) ၂၃၆၂၂၀ ဦးကျားချန်  
11 မစုရတီဝင်း ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၈၅၀၅ ဦးဆန်းဝင်း  
12 မောင်မင်းခန့်ထက် ၁၂/မဂဒ(နိုင်) ၁၇၀၂၂၈ ဦးဟိန်းထက်  
13 မောင်စိုင်းဆမ် ၁၃/မဆတ(နိုင်) ၀၅၉၂၁၃ ဦးအိုက်ပေါင်း  
14 မောင်စန်းမြင့်အောင် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၅၅၅၅ ဦးစန်းအောင်  
15 မောင်လှိုင်မိုး ၉/စကန(နိုင်) ၁၁၉၅၂၄ ဦးဇော်လွင်  
16 မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၆၂၁၁၇ ဦးရဲဝင်း  
17 မောင်ဝေလင်းထွန်း ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၅၈၄၈၂ ဦးသန့်စင်အောင်  
18 မောင်ဝေလျံမိုး ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၇၄၅၈ ဦးဝင်းကျော်  
19 မောင်ရှိုင်းဝေမိုး ၉/ပသက(နိုင်) ၁၄၁၂၄၄ ဦးကျော်မြင့်  
20 မောင်ထွန်းလင်းခိုင် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၆၇၃၈ ဦးအောင်သိန်းလှိုင်  
21 မောင်ခန့်စည်သူ ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၈၀၀၄ ဦးသိန်းနိုင်  
22 မောင်ဇင်မင်းထက် ၅/မမတ(နိုင်) ၁၁၆၆၁၇ ဦးသိန်းမြင့်  
23 မောင်ဟိန်းဇော်ထက် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၇၄၄၈ ဦးဇော်ဇော်ထွေး  
24 မောင်နိုင်လင်းထွန်း ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၆၄၀၄ ဦးဟန်လွင်  
25 မောင်ခန့်ကျော်ထင် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၄၇၄၈၄ ဦးအေးသစ်  
26 မောင်ဇွဲမာန်ဟိန်း ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၂၃၁၆ ဦးသန်းအေး  
27 မောင်ဇေယျာမင်း ၉/အမရ(နိုင်) ၁၆၇၉၀၈ ဦးအောင်မောင်း  
28 မောင်နိုင်ရဲလွင် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၉၈၃၇ ဦးခင်မောင်မြင့်  
29 မောင်သိန်းထိုက်စိုး ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၇၈၈၅၈ ဦးဝင်းနိုင်စိုး  
30 မဇင်ဇင်ငြိမ်း ၉/ပသက(နိုင်) ၁၆၄၉၄၂ ဦးသန်းဖေ  
31 မောင်အောင်မြတ်ကျော် ၉/ပသက(နိုင်) ၁၄၄၆၆၅ ဦးကိုကို  
32 မောင်ကိုကိုမောင် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၃၉၀၇ ဦးဝင်းညွန့်  
33 မောင်မြတ်ကျော် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၂၁၄၀ ဦးကြည်မြင့်  
34 မောင်အောင်မြင့်မြတ် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၉၅၄၈ ဦးစိုးကျော်ဦး  
35 မောင်သိန်းသန်းဇော် ၅/ဟမလ(နိုင်) ၁၄၆၈၀၆ ဦးသန်းယုမောင်  
36 မောင်စစ်မာန်အောင် ၁၃/တကန(နိုင်) ၃၄၂၄၀၁ ဦးဟန်ဝင်းအောင်  
37 မစုစုဝေ ၅/အရတ(နိုင်) ၁၅၂၇၃၉ ဦးဝင်းခိုင်  
38 မောင်ဇွဲထွဋ်ဝင်း ၅/ကလတ(နိုင်) ၁၁၅၃၈၉ ဦးသန်းဝင်း  
39 မသဇင်မော် လျှောက်ထားဆဲ ဦးအောင်လှမော်  
40 မောင်ဇေလင်းနိုင် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၈၁၀၁ ဦးဟန်စိုး  

 

Section B

 

စဉ် အမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် အဘမည် မှတ်ချက်
1 မောင်ဟန်သော်ဇင် ၉/မတန(နိုင်) ၁၃၆၂၈၀ ဦးနီလွင်  
2 မောင်အောင်ခန့်ပိုင် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၂၂၇၆ ဦးသန်းလွင်  
3 မောင်ဘုန်းမင်းသန့် ၁၂/ကမန(နိုင်) ၁၂၃၅၅၁ ဦးညွန့်မင်း  
4 မသက်ထားမွန် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၃၄၁၂ ဦးဇော်ဝင်း  
5 မနိုင်နိုင်ထွန်း ၉/မခန(နိုင်) ၂၉၇၀၇၆ ဦးနှင်းလှိုင်  
6 မောင်စိုင်းဘုန်းမြင့်အောင် ၉/မကန(နိုင်) ၁၃၈၄၁၇ ဦးမောင်မောင်ထွေး  
7 မောင်လင်းခန့်အောင် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၂၂၄၁ ဦးမြင့်သန်း  
8 မောင်စောဝဏ္ဏ ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၇၈၆၅၃ ဦးထွန်းသိုင်းကို  
9 မောင်မင်းခန့်ကျော် လျှောက်ထားဆဲ ဦးခန့်ကြီး  
10 မောင်အောင်မျိုးစု ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၃၄၆၂၅ ဦးရွှေသန်း  
11 မောင်အောင်နိုင်ဖြိုး ၉/ခမစ(နိုင်) ၀၅၅၃၄၄ ဦးဌေး  
12 မောင်ရဲမိုးအောင် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၇၃၀၃၈ ဦးအောင်ဇော်မိုး  
13 မောင်အုပ်စိုးခန့် ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၄၃၈၀ ဦးဝင်းနိုင်  
14 မောင်မင်းရဲထက် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၅၃၀၃၄ ဦးဝင်းသိန်း  
15 မောင်စိုင်း‌နော်ခမ်း ၁၃/တကန(နိုင်) ၃၅၂၁၁၁ ဦးထွန်း  

 

စဉ် အမည် အဘမည် ခုံနံပါတ် မှတ်ချက်
1 မောင်စိုးမိုးအောင် ဦးမောင်မောင် 1GIT-1  
2 မောင်ညီညီဟန် ဦးမောင်မောင်ဌေး 1GIT-2  
3 မရွှန်းအိမိုး ဦးထွန်းထွန်းဦး 1GIT-3  
4 မဝင်းရွှေရည်ဦး ဦးဝင်းဇော် 1GIT-4  
5 မောင်ဝေဇင်ဦး ဦးချစ်ဦးမောင်(ခ)ဦးချစ်ဦး 1GIT-5  
6 မမီမီမေမောင် ဦးခင်မောင်သစ် 1GIT-6  
7 မမေဇွန်မိုး ဦးသန်းထူး 1GIT-7  
8 မောင်ကောင်းခန့်ကျော် ဦးညွန့်မင်း 1GIT-8  
9 မောင်ဝင်းဖြိုးအောင် ဦးဝင်းစိန် 1GIT-9  
10 မဝင့်သိင်္ဂီအောင် ဦးရွှေပြည်စိုး 1GIT-10  
11 မအင်ကြင်းမို့မို့ ဦးမင်းဦးသန်း 1GIT-11  
12 မဆိုနီယာ ဦးခင်မောင်လေး 1GIT-12  
13 မောင်ထွန်းလင်း ဦးနေလင်း 1GIT-13  
14 မပိုးပိုးလွင် ဦးသန်းဝင်း 1GIT-14  
15 မောင်ဝေမင်းဖြိုး ဦးဇော်မင်းလွင် 1GIT-15  
16 မအေးစုဟန် ဦးဘရန်ယှန် 1GIT-16  
17 မောင်မင်းခန့်ဟိန်း ဦးထွန်းထွန်း 1GIT-17  
18 မဝေဝေမြင့် ဦးကိုဦး 1GIT-18  
19 မောင်ဘုန်းမြတ်ဇင် ဦးကျော်ဇင် 1GIT-19  
20 မောင်ခန့်ဇော်လင်း ဦးစိုးမြင့်ဟန် 1GIT-20  
21 မောင်ကျော်ဇင်သန့် ဦးကျော်ဆန်း 1GIT-21  
22 မရတနာခင် ဦးစိုးမင်း 1GIT-22  
23 မောင်ရန်မခ ဦးအောင်ကိုမင်း 1GIT-23  
24 မောင်မင်းယုနိုင် ဦးစိန်မင်း 1GIT-24  
25 ​မောင်လမင်းဟန် ဦးမင်းမင်းလတ် 1GIT-25  
26 မနန်းယုမ့်လဲင်းပန် ဦးအောင်ဌေး 1GIT-26  
27 မောင်အောင်ဘုန်းမြင့် ဦးသန်းကျော်ဦး 1GIT-27  
28 မသဲသီရိကျော် ဦးကျော်ဦး 1GIT-28  
29 မောင်ဇော်ဖြိုးအောင် ဦးမျိုးအောင် 1GIT-29  
30 မောင်မိုးမြတ်သူ ဦးမျိုးသက် 1GIT-30  
31 မဆုလဲ့လဲ့ရွှန်း ဦးခင်မောင်အေး 1GIT-31  
32 မောင်ဖြိုးဝဏ္ဏအောင် ဦးတင်ထွန်း 1GIT-32®  
33 ​မောင်နေထွန်းလင်း ဦးအေးကြိုင်း 1GIT-33®  
34 မောင်ကောင်းခန့်ကျော် ဦးအောင်သန်းစိန် 1GIT-34®  
35 မောင်ဟိန်းထိုက်ဇော် ဦးစိုးမိုးထွန်း 1GIT-35®  

 

စဉ် အမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် အဘမည် မှတ်ချက်
1 မောင်မျိုးထက်ကျော် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၄၉၇၀ ဦးစိုးအောင်ကျော်  
2 မောင်သီဟဇော် ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၆၁၃၀၃ ဦးဝင်းနိုင်ညွန့်  
3 မောင်စည်သူကျော် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၃၂၆၉ ဦးခင်မောင်ကြီး  
4 မောင်စိုင်းမောဝ်လှိုင်း ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၃၁၁၄၄ ဦးစိုင်းပွန်မိုင်း  
5 မောင်ပြည့်ဖြိုးသူ ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၄၁၃၂ ဦးနိုင်ဝင်း  
6 မဝင့်နန္ဒာအောင် ၉/အမဇ(နိုင်) ၁၇၄၄၇၀ ဦးသီဟစိုး  
7 မပန်းဝေဝေဖူး ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၇၃၉၅ ဦးရှောက်အိုက်(ခ)ဦးသန်းမြင့်  
8 မဖြိုးသဇင်ကို ၉/ပသက(နိုင်) ၁၄၆၃၆၇ ဦးသိန်းကို  
9 မမြယွန်းဘုံ ၉/ပသက(နိုင်) ၀၅၃၂၉၉ ဦးမော်စိုး  
10 မောင်မင်းထိုက်စံ ၉/အမရ(နိုင်) ၁၈၂၅၆၆ ဦးကျော်တင့်  
11 မောင်ရှင်းသန့်ကို လျှောက်ထားဆဲ ဦးကိုကိုလေး  
12 မောင်အောင်မြတ်မင်း ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၇၆၅၄၃ ဦးချစ်မန်းနွယ်အောင်  
13 မစမ်းသီတာလှိုင် လျှောက်ထားဆဲ ဦးအောင်နိုင်မြင့်  
14 မောင်မင်းခန့်ထက် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၂၁၆၉ ဦးကျော်ဆွေ  
15 မောင်မိုးသက်ကို ၁၃/လရန(နိုင်) ၁၉၃၈၈၆ ဦးဆင်ကွေး  
16 မဝင့်ဝင့်ထည် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၉၆၀၈ ဦးအောင်ကျော်မြင့်ဦး  
17 မောင်အာကာကျော် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၇၄၉၆ ဦးချိုအေး  
18 မောင်သူရဇော် ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၉၇၈၉ ဦးမြတ်သူ  
19 မောင်အောင်ခန့်ဇော် ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၆၅၃၈၄ ဦးဇော်လင်း  
20 မောင်ဇော်ရဲထက် ၉/မခန(နိုင်) ၂၆၃၈၁၇ ဦးမင်းရွှေ  
21 မအိခိုင်နှင်း ၉/အမရ(နိုင်) ၁၆၉၇၃၉ ဦးသန်းထွန်းမင်း  
22 မသီရိရတနာကျော် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၄၀၄၈၉ ဦးမြတ်ကျော်  
23 မောင်မြတ်သူစိုး ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၂၈၆၆ ဦးတိုးနိုင်  
24 မအေးမာလာမြင့် ၉/မသန(နိုင်) ၁၈၁၀၃၄ ဦးသိန်းအေး  
25 မောင်ဇော်ရဲ ၉/အမရ(နိုင်) ၁၆၇၂၇၁ ဦးဝင်းကို  
26 မအေးပြည့်စုံ ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၃၇၆၇၆ ဦးမျိုးမြင့်  
27 မောင်အောင်မျိုးသူ ၉/ငဇန(နိုင်) ၁၃၈၃၄၃ ဦးမဲလုံး  
28 မောင်ကျော်ဇင်ထွန်း ၉/မဟမ(နိုင်) ၀၇၅၁၉၄ ဦးမျိုးကျော်ဆန်း  
29 မောင်မြတ်မင်းခန့် ၉/မဟမ(နိုင်) ၁၇၁၉၄၆ ဦးထွန်းမြင့်ဦး  
30 မောင်ဇော်ဝဏ္ဏ ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၈၇၈၅ ဦူအောင်ကျော်ခိုင်  
31 မောင်စိုးဝေဠု ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၇၈၃၇ ဦးကျော်ကျော်ဇင်  
32 မောင်စံလင်းထင် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၈၀၀၃ ဦးမောင်မောင်  
33 မောင်အောင်ဇော်ထက် ၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၄၄၉၁ ဦးကိုကိုကြီး(ခ)ဦးဟူစိန်  
34 မောင်ပိုင်သက်ကို ၁၃/ကလန(နိုင်) ၁၄၇၄၅၈ ဦးဝင်းလွင်ထူး  
35 မောင်ဓနစိုးသူ ၉/ဒခသ(နိုင်) ၀၀၆၀၀၂ ဦးစိုးသူ  
36 မောင်ထွန်းမင်းကို ၉/ပသက(နိုင်) ၁၅၅၃၀၆ ဦးခင်မောင်စိုး  

 

Contact

လမ်း ၇၀နှင့်၂၈ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊

မန္တလေးခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်း

Supported By

Image

Search